talent

Idź do spisu treści

Menu główne


Projekt „Odkryj swój talent”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wraz z początkiem września rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowaneg ze środków unijnych pn.: „Odkryj swój talent”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Jest to projekt skierowany do uczniów klas II i III Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych, podniesienie poziomu wiedzy, rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie atrakcyjności i innowacyjności zajęć dodatkowych.

Uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć dydaktycznych z matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych, z języka niemieckiego, języka angielskiego. Ponadto w Gimnazjum powstanie Szkolny Ośrodek Kariery. Wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego zostaną objęci uczniowie klas III.


Planuje się, że we wszystkich zajęciach weźmie udział łącznie 140 uczniów Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie. Będą to uczniowie z bardzo dobrymi i dobrymi ocenami z interesującej ucznia dyscypliny, z której chce rozszerzyć wiedzę, uczniowie z rodzin z trudną sytuacją rodzinną i materialną oraz z rekomendacji pedagoga szkolnego lub wychowawcy.


Projekt „Odkryj swój talent” to również doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. Pozwoli to na prowadzenie innowacyjnych, atrakcyjnych lekcji. Projekt wpisuje się w główne cele edukacji, czyli inwestowanie w rozwój ucznia.

Wartość projektu: 395 901,29 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 336 516,10 zł, a kwota 59 385,19 zł,  to wkład własny niepieniężny.


Beneficjent projektu: Gmina Miasto Ozorków/Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ozorkowie.
Okres realizacji: 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego