Jesteś w: Strona główna » Projekt "Droga do sukcesu"

 
Projekt "Droga do sukcesu"

Projekt "DROGA DO SUKCESU" realizowany w Gimnajum nr 1 w OzorkowieHarmonogram udzielania wsparcia w projekcie w okresie luty 2018 - czerwiec 2018
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:
Zadanie 9. Realizacja uczniowskich projektów edukacyjnych. w okresie luty – czerwiec 2018

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie w zakresie 55 godz. szkolenia pn. "Szkolenie podnoszące umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK"

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie w okresie wrzesień 2017 - styczeń 2018

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie w zakresie 10 godz. szkolenia pn. ”Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu z zakresu przedmiotów przyrodniczych”

Aktualizacja szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie w okresie luty-czerwiec 2017r.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:
Zadanie 9. Realizacja uczniowskich projektów edukacyjnych. w okresie marzec – czerwiec 2017

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie w zakresie realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie w okresie luty-czerwiec 2017r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU
"Droga do sukcesu”
w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ozorkowie


  Od stycznia 2017 roku do czerwca 2018 roku w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ozorkowie realizowany jest projekt pn. „Droga do sukcesu”, w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez udział uczniów w zajęciach dodatkowych, dokształcanie nauczycieli i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

  Projekt jest kompleksowy i został opracowany na podstawie przeprowadzonej w szkole diagnozy, zatwierdzonej przez organ prowadzący zgodny z programem rozwojowym Szkoły.

  Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 158 uczniów i 14 nauczycieli Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ozorkowie z klas I-III. W ramach projektu organizowane są następujące zadania:

  1. Zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów z:
   • przedmiotów przyrodniczych
   • matematyki
   • informatyki
   • języka angielskiego
   • języka niemieckiego

  2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z:
   • przedmiotów przyrodniczych
   • matematyki
   • języka angielskiego
   • języka niemieckiego


   Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli gimnazjum w doposażonych pracowniach przedmiotowych. W zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów, głównie z przedmiotów przyrodniczych, nauczyciele stosują metody oparte na eksperymentach, obserwacjach, doświadczeniach. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze skupiają się na indywidualnych potrzebach ucznia i pozwolą zniwelować dysproporcje edukacyjne. Wszystkie zajęcia w ramach projektu zorganizowane są na 7 i 8 godz. lekcyjnej.

  3. Realizacja uczniowskich projektów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej.
   Uczniowskie projekty edukacyjne zrealizuje 40 uczniów klas I - III naszego gimnazjum. W ramach wsparcia zrealizujemy 10 edukacyjnych projektów uczniowskich, interdyscyplinarnych (łączących treści z biologii, ekologii, geografii, chemii, fizyki), wykraczających poza treści programowe.

  4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.
  5. Doposażenie pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
  6. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  7. Wyposażenie szkoły w infrastrukturę i narzędzia TIK.

  Całkowita wartość projektu Droga do sukcesu wynosi 463 572,50 zł.